ഇത് ബനാനകോയിന്‍....ബിറ്റ്‌കോയിനെക്കാള്‍ ലാഭം !!!

ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ എന്ന ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സിക്ക് കര്‍ഷകരും ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സിയെ ആശ്രയിക്കുന്നു നേന്ത്രവാഴക്കൃഷി നടത്താന്‍ നേന്ത്രക്കായുടെ വിപണിമൂല്യം അടിസ്ഥാനമാക്കി അവതരിപ്പിച്ച ക്രിപ്‌റ്റോ കറന്‍സിയാണ് ബനാനകോയിന്‍.ബിറ്റകോയിനും ലൈറ്റ് കോയിനും ഏതേറിയവും ഉള്‌പ്പെടുന്ന ക്രിപ്‌റ്റോകറന്‍സികളുടെ അതെമാതൃകയിലാണ് ബനാന കോയിനും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.ബിറ്റ്‌കോയിന്‍ വില കോയിന്‍ ഡിമാന്റിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ ബനാന കോയിന്‍ വില നേന്ത്രക്കായ വിലയെ ആശ്രയിച്ചാകും. ലാവോസിലെ ജൈവനേന്ത്രവാഴക്കൃഷിയിലേക്ക് ചൈനയുള്‍പ്പെടെ വിദേശ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് ബനാന കോയിന്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്